icerik:


Anadolu'nun verimli ovalar�n�n aras�nda bir g�da sanayi kenti olan Karaman'da, 2003 y�l�nda at�ld� Çi�dem Bisküvi'nin temelleri… Karaman bölgesine ait, verimli topraklarda yeti�en özel bu�daylardan elde edilen un ile üretilen ürünlerimiz, do�an�n, Anadolu'nun e�siz lezzetini sunmaktad�r.   Lezzet yolculu�umuz hiç bitmeden sürekli kendini yenilemektedir. Çi�dem Bisküvi al��a geldi�iniz lezzetlere yeni bir tat eklemek için çal���r. Lezzet, tat, sa�l�k gibi anlamlara güven ekler. Mutlu ve ne�eli anlara e�lik eder. Doyumsuz sohbetlerinizde, hemen yan� ba��n�zda aileden biridir. Hayat�n�z�n lezzetli bir parças�d�r. Lezzetleri ile an�lar�n�z�n bir parças� olmaya çal���r.   2003 y�l�nda Adem Güngörer taraf�ndan kurulan Çi�dem Bisküvi G�da Sanayi Ticaret A.�. �imdilik bisküvi, gofret, çikolata kaplamal� ürünler üretmektedir. Marshmallowlu ürünler, kek, kraker vb. ürünlerin üretimi için çal��malar�m�z sürmektedir.